European Green Deal (2019)

Wat is de European Green Deal?

De Europese Green Deal is een reeks Europese beleidsinitiatieven. De overkoepelende doelstelling is een klimaatneutraal Europa in 2050. Daarmee wordt Europa het eerste klimaatneutrale continent. Daarom zet Europa in op een duurzame leefomgeving, met een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie.

De Green Deal heeft een programma met acties om:

  • hulpbronnen efficiënter te gebruiken door over te schakelen op een schone, circulaire economie
  • de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen (klimaatacties)
  • de biodiversiteit te herstellen
  • de milieukwaliteit te verbeteren
  • de vervuiling terug te dringen

Wat is de relatie tussen de European Green Deal en bodem?

De Europese Green Deal heeft gevolgen voor hoe wij met onze bodem omgaan:

  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen (een circulaire economie) moet leiden tot meer en een hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. Hierdoor is minder winning van primaire grondstoffen nodig. Minder winning betekent minder ingrepen in de bodem en dus behoud van bodemfuncties. Zo blijven de bodemfuncties beschikbaar voor andere maatschappelijke opgaven, zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie.
  • Ander bodembeheer kan de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Sommige broeikasgassen ontstaan als organisch materiaal in de bodem oxideert. Het verhogen van de grondwaterstand of het stoppen van ontwatering voorkomt oxidatie. En daarmee het vrijkomen van broeikasgassen. Het verhogen van de grondwaterstand zorgt voor groei van organisch materiaal in de bodem. CO2 en andere broeikasgassen uit de lucht liggen nu opgeslagen in de bodem.
  • Herstel van de biodiversiteit vraagt dat we met zorg omgaan met onze bodem en de daarin levende organismen. Uitputting van bodems betekent minder voedingsstoffen voor de planten en dieren die leven in en op de bodem.
  • Verbetering van de milieukwaliteit betekent dat we nieuwe verontreinigingen voorkomen en bestaande verontreinigingen opruimen.

Meer weten?

Lees meer over de Green Deal.