Soil strategy

Healthy soils – new EU soil strategy (2021): verbetering van de bodemkwaliteit

Wat is de Healthy soils – new EU soil strategy?

De EU publiceerde op 17 november 2021 de EU-Bodemstrategie. Deze strategie onderstreept de baten van gezonde bodems voor de samenleving. De strategie geeft acties en een kader met maatregelen voor bescherming, herstel en duurzaam gebruik. Het ontwikkelen van een wet voor gezonde bodems is onderdeel van de strategie. Volgens de strategie zijn bodems gezond als ze in een goede chemische, biologische en fysische conditie zijn. Dan zijn ze in staat om continu zoveel mogelijk ecosysteemdiensten te leveren.

Visie

De strategie gaat over landbouwbodems, natuurbodems, stadsbodems en grondwater. In de Bodemstrategie schetst de Commissie haar visie en doelen voor gezonde bodems in 2050. Daarbij gaat het niet alleen om het herstel en het duurzaam gebruik van bodems. Het gaat juist ook om het creëren van maatschappelijke betrokkenheid, financiële middelen, gelijke voorwaarden op de interne markt, gedeelde kennis, duurzame praktijken en monitoring. Dit om de gemeenschappelijke doelen te bereiken op het gebied van klimaat, biodiversiteit, circulaire economie, voedsel en gezondheid. En dat gaat niet zonder ingrijpende maatregelen.

Middellange- en langetermijndoelen

Om in 2050 gezonde bodems te hebben stelt de Commissie middellange- en langetermijndoelen. Waarbij de eerste zijn gericht op 2030, zoals Duurzaam ontwikkelingsdoel 15.3 ‘Bestrijd woestijnvorming, herstel aangetast land en bodem en streef naar een landdegradatie-neutrale wereld’ of ‘Bereik tegen 2027 een goede ecologische en chemische toestand in oppervlaktewateren en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater’.

De langetermijndoelen zijn gericht op 2050. Zij vragen een nog grotere inspanning. Bijvoorbeeld het bereiken van een netto-ruimtebeslag van nul (no net land take). En een situatie waarbij bodemverontreiniging niet meer schadelijk is voor mensen en natuur. Een belangrijk doel is eveneens het bereiken van klimaatneutraliteit.

Wettelijke verankering

De Bodemstrategie is ingebed in verschillende Europese trajecten. Natuurlijk is het een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. De Bodemstrategie zelf is een opgave vanuit de Biodiversiteitsstrategie 2030. Beide zijn in lijn met de Klimaatadaptatiestrategie en het Zero Pollution Actie Programma.

Eind 2021 komt de Commissie met een voorstel voor de Natuurherstelwet (NRL). Deze wet richt zich op het herstel van ecosystemen in 2050. Het bodemecosysteem maakt hier deel van uit.

De Strategie bevat een voorstel voor een ‘Soil Health Law’ of een Wet bodemgezondheid. Hiervoor wil de Commissie een traject starten. Onderwerpen die ze in de wet wil regelen zijn onder andere:

  • onderzoek naar een bodempaspoort voor vrijkomende grond
  • het geven van een definitie voor het onttrekken van land
  • een rapportageplicht over de voortgang in het beheer van bodemverontreiniging
  • de introductie van een certificaat voor grondtransacties

Wat is de relatie tussen de new EU soil strategy en bodem?

De gezamenlijke bodemstrategie draagt bij aan het verbeteren van de bodemkwaliteit in Europa.

De nieuwe Europese bodemstrategie staat voor:

  • bescherming van bodemvruchtbaarheid
  • vermindering van land- en bodemerosie en afdekking
  • verhogen van organische stofgehalte
  • identificatie van verontreinigde locaties
  • herstel van aangetaste bodems
  • gezamenlijke definitie van een ‘goede ecologische toestand’ voor bodems

Meer weten?

Lees de Bodemstrategie (Engelstalig) of de factsheet.

No net land take (2011): geen netto ruimtebeslag voor nieuwe economische activiteiten

Wat is ‘No net land take’?

No net land take gaat over het terugbrengen van het netto ruimtebeslag voor nieuwe economische activiteiten tot nul. De ‘Roadmap to a Resource Efficient Europe’ uit 2011 spreekt voor het eerst in Europees verband over ‘no net land take’.

‘No net land take’ is ook opgenomen in het zevende milieuactieprogramma van de EU (7e EAP). Hierin staat dat “de degradatie, fragmentatie en niet-duurzaam gebruik van land in de Unie de levering van verschillende belangrijke ecosysteemdiensten in gevaar brengt, de biodiversiteit bedreigt en Europa kwetsbaarder maakt voor klimaatverandering en natuurrampen. (...) Jaarlijks wordt meer dan 1 000 km2 land ingenomen voor huisvesting, industrie, transport of recreatie. Dergelijke veranderingen op de lange termijn zijn moeilijk of kostbaar om ongedaan te maken en houden bijna altijd een afweging tussen verschillende sociale, economische en ecologische behoeften in”.

In 2016 verscheen een belangrijke EU-beleidsbrief (pdf, Engelstalig) over ‘no net land take’. In deze brief staat hoe groot het landverbruik in Europa is en welke oplossingen mogelijk zijn om landverbruik terug te dringen.

Wat is de relatie tussen ‘No net land take’ en de bodem?

Met ‘no net land take’ wil de Europese Commissie nieuwe verstedelijking stimuleren in bestaande verstedelijkte gebieden. Niet op landbouw- en natuurgrond. Een optie is om nieuw ruimtebeslag te compenseren door nieuw (kunstmatig) land in te polderen. Land is namelijk een niet-hernieuwbare hulpbron. Door 'land take' te beperken blijven de diensten van de bodem beschikbaar voor toekomstige generaties. Zo draagt ‘No net land take’ bij aan het tegengaan van bodem- en landdegradatie.