Jaarberichten

Het tweede Convenant Bodem en Ondergrond (2016-2020) zorgt ervoor dat de spoedoperatie in verband met het saneren van de Nederlandse bodem en ondergrond verder succesvol verloopt. Maar het ondersteunt vooral de transitie naar duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond in de toekomst – met name onder invloed van de energietransitie, klimaatverandering en de ontwikkeling van de circulaire economie.

Voor deze bodemopgave is samenwerking essentieel; de bodem- en ondergrondwereld moet over de eigen grenzen heen kijken en het perspectief zien van de veel bredere, integrale maatschappelijke opgaven. De partijen die het convenant ondertekenden (het ministerie van IenW, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven) worden steeds succesvoller in deze samenwerking in de regio.

Het Uitvoeringsprogramma (UP) van het Convenant Bodem en Ondergrond helpt diverse professionals binnen en buiten de bodemsector invulling te geven aan de transitie van saneren naar beheren, beschermen en benutten. Onder meer met signalering en agendering van knellende vraagstukken of kansen, kennis, informatie, masterclasses, bijeenkomsten, financiering, een netwerk en het ondersteunen van concrete opgaven in de regio. De focus ligt daarbij op de decentrale rol in de regio, in een nauwe samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven.

Het jaarbericht doet per jaar verslag van de inspanningen van het UP en de effecten daarvan op de bodemwereld en op de doelen die in het convenant zijn gesteld.