Behoud en betere benutting van het natuurlijk kapitaal van de stedelijke ondergrond met actief grondwaterpeilbeheer

Dit project is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma.

Opgave

In veel stedelijke gebieden is de grondwaterstand te laag of te hoog, met als gevolg maaiveldzetting en schades aan gebouwen, infrastructuur en begroeiing. Klimaatverandering versnelt en vergroot het optreden van deze schades.

Projectdoel / oplossing:

Dit voorstel is gericht op het behouden en beter benutten van het natuurlijk kapitaal van de stedelijke ondergrond, in relatie tot klimaatverandering en de stedelijke wateropgave. Meer specifiek gaat het daarbij om de draagkracht en het waterbufferend vermogen van de bodem in relatie tot de grondwaterstand. Actief grondwaterpeilbeheer is een veelbelovend concept om het natuurlijk kapitaal van de stedelijke ondergrond te behouden en beter te benutten.

Actief grondwaterpeilbeheer omvat het reguleren van de grondwaterstand binnen de grenzen van een gewenst regime, door aan- en afvoer van en naar het oppervlaktewater. Hoewel dit concept op lokaal niveau succesvol is, is er tot dusver relatief weinig aandacht voor. De onderzoeksvraag die binnen dit project centraal staat, luidt dan ook: is het mogelijk om het natuurlijk kapitaal van de stedelijke ondergrond te behouden en beter te benutten, door te lage en te hoge grondwaterstanden te voorkomen met grootschalige invoering van het concept actief grondwaterpeilbeheer, en wat is hiervoor nodig?

actief-grondwaterpeilbeheer

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door een consortium waarin Deltares (penvoerder), Fugro, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), Waternet en Wareco samenwerken.

Projectinformatie

  • Indiener: Deltares
  • Looptijd: september 2016 tot en met april 2017
  • Budget: de omvang van het project bedraagt € 105.280, waarvan € 91.520 via subsidiegelden wordt gefinancierd.
  • Multipliergroep: 2 (25 - 100% financiering)
  • Contactpersoon: Jelle Buma (Deltares) via tel. 06-10015397 of jelle.buma@deltares.nl

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond

Lees hier het interview over dit project