Verbreding Toepasbaarheid Duurzaam Stortbeheer (vtDS)

Dit project is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma.

Opgave

Stortplaatsen vormen een mogelijke bron van emissies van verontreinigingen naar bodem en (grond)water.

Projectdoel / oplossing

Najaar 2015 is de Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend. Dit gaf groen licht voor het uitvoeren van drie pilots die zich richten op het ontwikkelen van een duurzaam alternatief voor het langetermijnbeheer van stortplaatsen. Doel is om experimenteerruimte te creëren voor de doorontwikkeling en het testen van een aantal brongerichte maatregelen en voorzieningen op bestaande stortplaatsen. Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een substantiële vermindering van het emissiepotentieel naar bodem en (grond)water en daarmee ook een beperking van de noodzaak van nazorg kan worden bereikt. In de drie projecten worden grote hoeveelheden data verzameld om de stabilisatie en reductie van het emissiepotentieel van het stortlichaam te demonstreren.

De stortplaatsexploitanten zullen het project sober en doelmatig uitvoeren. De consequentie hiervan is dat er in de huidige begroting geen ruimte is voor aanvullende, meer experimentele onderzoeksmethoden of voor alternatieve manieren om het emissiepotentieel te reduceren. Voor bredere toepassing van de ontwikkelde concepten is dit onderzoek wel noodzakelijk. Omdat nog nergens ter wereld op praktijkschaal op drie verschillende stortplaatsen tegelijkertijd geprobeerd is om het emissiepotentieel te reduceren via de voorgestelde integrale aanpak, is dit een unieke kans om het onderzoek uit te voeren.

Resultaat

Dit vtDS-project heeft als doel om de komende twee jaar de meet- en monitoringinfrastructuur en de databeheermethodiek zodanig op te waarderen dat de drie pilotlocaties volwaardige onderzoeklocaties kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Het beschikbare budget wordt vooral gebruikt om bij de aanleg van de reguliere systemen voor stabilisatie, met relatief geringe meerkosten extra (experimentele) monitoringsinfrastructuur te plaatsen waarmee meer inzicht in de optredende processen in het stortlichaam kan worden verkregen. Ook zullen er experimenten worden uitgevoerd waarmee de nul-situatie beter wordt vastgelegd.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door een consortium waarin de volgende partijen deelnemen: Technische Universiteit Delft (penvoerder), Afvalzorg Deponie B.V., Attero B.V., Oonkay, provincie Flevoland, provincie Noord-Brabant en provincie Noord-Holland.

Projectinformatie

  • Indiener: Technische Universiteit Delft
  • Looptijd: november 2016 tot november 2018
  • Kosten UP-deel uitvoering duurzaam nazorg: € 930.560; UP-bijdrage € 850.000; TU Delft-bijdrage: € 80.560 Kosten regulier deel uitvoering duurzaam nazorg: € 3.616.140
  • Multipliergroep 3 (1-25% financiering)
  • Contactpersoon: Timo Heimovaraa via tel. 06-38829119 of t.j.heimovaara@tudelft.nl