Factsheet grondwater(deel-)belang: grondwateroverlast

Definitie

Onder grondwateroverlast verstaan we de ongewenste gevolgen van een (te) hoge grondwaterstand.

Een verhoging van de gemiddelde grondwaterstand kan optreden door uiteenlopende oorzaken: stopzetten of verplaatsen van permanente (drinkwater)onttrekkingen, meer introductie van regenwater door afkoppeling en infiltratie, meer neerslag (klimaateffecten) en/of een hogere stand van oppervlaktewater. Soms zijn bebouwde omgeving en natuur tientallen jaren afgestemd geweest op een kunstmatig lager grondwaterpeil waardoor is gebouwd in gebieden met matige afvoer, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van leemlagen of doordat in voormalige beekdalen is gebouwd. Er is sprake van wateroverlast wanneer grond- en of oppervlaktewater met regelmaat functies op en aan maaiveld belemmert en schade aanricht.