Handvatten Grondwateroverlast

In een structuurvisie kan worden aangegeven of en hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden gestuurd door bijvoorbeeld grondwaterbelangen. Soms kan door combinatie van functies goed met grondwater rekening worden gehouden.

benthemplein

Algemene teksten

Gebiedsontwikkeling en locatiekeuze

Op de kennissite bodemambities.nl zijn inspirerende voorbeelden gegeven van mogelijkheden om bij gebiedsinrichting en locatiekeuze grondwateroverlast te voorkomen.

De grondwaterstand varieert over de stad. Op sommige plaatsen is deze nu al hoog en is deze gevoelig voor ingrepen. Bij de inrichting van stedelijk gebied is het mogelijk om grondwater-gevoelige functies in minder kwetsbare delen van het gebied te plaatsen. Dit is bijvoorbeeld gedaan in de wijken … van … . Mooie voorbeelden van de afstemming van ruimtelijke ordening op de bodem zijn te vinden op de website www.ruimtexmilieu.nl.

Functiecombinaties

In gebieden die gevoelig zijn voor grondwateroverlast is het verstandig om te stimuleren dat hemelwater niet in de bodem infiltreert maar kan worden afgevoerd.

Spraakmakende voorbeelden van functiecombinaties waarin water een rol speelt zijn de waterberging in de parkeergarage en het waterplein (Benthemplein Rotterdam), beide in Rotterdam.