Factsheet grondwater(deel-)belang: gebiedsgericht grondwaterbeheer

Definitie

Onder gebiedsgericht grondwaterbeheer verstaan we een aanpak van grondwaterverontreiniging waarin een ‘kwaliteitsverbetering’ op gebiedsniveau wordt nagestreefd en niet op het niveau van afzonderlijke verontreiniging. In toenemende mate wordt dit geïntegreerd met andere vormen van gebruik van grondwater, zoals de voeding van beken, gebruik van grondwater in bedrijven, warmte-koudeopslag etc.

De aanwezigheid van mobiele grondwaterpluimen kan ervoor zorgen dat door verschillende aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden, (financiële) verplichtingen, maar ook door (vergunning)technische complexiteit een zo ingewikkelde situatie ontstaat dat saneringen, bovengrondse ontwikkelingen of andere initiatieven niet meer of slechts met grote vertraging van de grond komen. Dit kan een gebied op slot zetten qua gebruik en ontwikkelingsdynamiek.

Door een gebiedsgerichte aanpak kunnen belemmeringen omgezet worden in kansen. Binnen de Wet bodembescherming zijn via een gebiedsgerichte aanpak binnen het gedefinieerde gebied ruimere doelstellingen mogelijk. Vanuit gezamenlijke belangen in het gebied zoals energiedoelstellingen of waterkwantiteitsopgaven kan een integrale benadering waarbij belangen op elkaar worden afgestemd toch leiden tot een haalbare aanpak.

Om gebruik te kunnen maken van de gebiedsgerichte aanpak als bedoeld in de Wet bodembescherming geldt overigens wel als voorwaarde dat sprake is van meerdere gevallen van grondwaterverontreiniging of van gevallen die elkaar 'in betekenende mate kunnen beïnvloeden'.