Landbouw- en veeteeltgebied

Verontreinigingen kunnen richting landbouwgebieden stromen. Een ander aandachtspunt zijn veedrinkputten, welke ook verontreinigd kunnen raken. Daarnaast kan de landbouw ook zelf een bron van verontreiniging zijn. Achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater kan leiden tot gebruiksbeperkingen en daarmee een belangrijke economische factor bedreigen.

Beschrijving

Verontreinigingen kunnen richting landbouwgebieden stromen. In landbouwgebieden zijn vaak voorzieningen getroffen om de waterhuishouding te reguleren, zoals drainagesystemen. Verontreinigingen kunnen in deze systemen opkwellen, waardoor sloten verontreinigd raken en beregeningsinstallaties te maken krijgen met verontreinigd water.

Een ander aandachtspunt zijn veedrinkputten, welke ook verontreinigd kunnen raken. Daarnaast kan de landbouw ook zelf een bron van verontreiniging zijn door uitspoeling van nutriënten naar bijvoorbeeld oppervlaktewater en natuurgebieden of kunnen andere belangrijke voorwaarden als zuurgraad en geleiding in het grondwater worden beïnvloed. Indien onacceptabele blootstelling dreigt zullen compenserende maatregelen moeten worden uitgewerkt ter bescherming van het gebruik of moet het gebruik worden aangepast. Achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater kan dus leiden tot gebruiksbeperkingen en daarmee een belangrijke economische factor bedreigen.

In een gebiedsgerichte aanpak kunnen de verschillende belangen worden afgewogen en kan tot een gezamenlijke gedragen aanpak gekomen worden die ook financieel haalbaar is doordat vanuit verschillende beleidsvelden bijgedragen wordt aan de oplossing.

Push, pull of beide?

Push

Onacceptabele blootstellingsrisico's door contact met verontreinigd grondwater moet op grond van de Wet bodembescherming worden voorkomen. Daarnaast kunnen ook richtlijnen vanuit de Waterwet en KaderRichtlijn Water van toepassing zijn en om kwaliteitsverbetering vragen.

Pull

Een gebiedsbenadering biedt kansen om waterkwantiteitsbeheer te koppelen aan waterkwaliteitsverbetering. Bestaand peilbeheer en monitoringsystemen kunnen in iets andere vorm bijvoorbeeld wellicht ook bijdragen aan beheersing of sanering van verontreinigingen. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en minder gebruiksbeperkingen.

Belanghebbenden

Grondeigenaren

Landbouw- en veeteelt ondernemers zijn gebaat bij zo min mogelijk hinder en risico's voor de bedrijfsvoering als gevolg van aanwezige verontreinigingen.

Gemeente

  1. Grotere gemeenten zijn veelal zelfstandig bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming.
  2. Heeft een rol als behartiger van de belangen van de lokale agrarische economie.

Provincie

  1. Is in veel gevallen bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming.
  2. Stelt het (grond)waterbeleid op en hebben een rol bij de implementatie van de Kader richtlijn water.
  3. Kan uitvoering geven aan programma's ter stimulering/transformatie van de regionale landbouw.

Waterschap

  1. Heeft op basis van de Waterwet een uitvoerende taak ten aanzien van regionaal operationeel waterbeheer (kwantiteit en kwaliteit), met name wanneer ook sprake is van landelijk gebied.
  2. Bevoegd gezag voor vergunningen voor grondwateronttrekkingen voor onder andere beregening en overige onttrekkingen tot maximaal 150.000 m3 per jaar.

Samenhang met andere factsheets

Publicaties

Website

Praktijkvoorbeelden

Figuren

Drinkende koe