Aanleiding bodemonderzoek

Een bodemonderzoek kan de kwaliteit van de bodem bepalen als deze niet bekend is. Er zijn meerdere type bodemonderzoeken om de bodemkwaliteit te bepalen. De keuze voor een type bodemonderzoek hangt af van de aanleiding en het doel van het bodemonderzoek.

Op deze pagina werken we uit welke aanleidingen er zijn om bodemonderzoek uit te voeren, hoe het onderzoek uitgevoerd wordt en hoe de kwaliteit geborgd wordt. De aanleidingen relateren aan bepaalde thema’s van de bodem en ondergrond, bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid, bodemdaling of verontreinigingen. In een project of bij een (grote) opgave kunnen verschillende thema’s relevant zijn om te onderzoeken. Nederland kent meerdere maatschappelijke opgaven, zoals de toenemende vraag naar grondstoffen, schoon grondwater en voedsel of naar woningen. De bodem, als onderdeel van het natuurlijke systeem, speelt een belangrijke rol in het vinden van duurzame oplossingen. Om de problemen beter te begrijpen en oplossingen aan te kunnen dragen, zijn de juiste onderzoeken nodig. Vaak is het is nodig om meerdere thema’s mee te nemen in een project of opgave om de risico’s voor mens en milieu inzichtelijk te maken of om te bepalen wat technisch nodig is voor bijvoorbeeld een bouwwerk. Een combinatie van bodemonderzoeken kan de effecten van een project of opgave bepalen om deze vervolgens zo veel mogelijk beperken.

Een voorbeeld is de droogteproblematiek in de stad. Bodemdaling door verdroging is een bekend probleem wat ontstaat door een lage grondwaterstand. De gevolgen leiden tot schade aan huizen of verzilting van de bodem en grondwater. Om de effecten volledig inzichtelijk te maken, is het nodig om te kijken naar de (diepe) opbouw van de bodem en de capaciteit van de bodem om water vast te houden, maar ook om te kijken naar de chemische grondwater- en bodemkwaliteit. Een aanleiding voor een bodemonderzoek kan dus leiden tot verschillende type bodemonderzoeken.

Voor specifieke locaties kunnen verder nog aparte regels gelden. Een gemeente kan bijvoorbeeld vragen om aanvullende bodemonderzoeken op specifieke locaties. Zo kan een gemeente extra regels opstellen voor het werken in bodem met archeologische waarde. Denk hierbij aan een benodigde vergunningsverplichting of zelfs boringvrije zones in gebieden met hoge bodemwaarden. In Nederland zijn provincies verplicht om regels te stellen om waterwingebieden en omringende grondwaterbeschermingsgebieden te beschermen tegen het werken in de bodem.


Bodemdaling_Schiedam_wijk_Sveadal_Vincent_Basler_572_343

Hoe werkt het vanaf 2024?

Logo_IPLO