Project aanpak spoedlocaties

UP-034

Convenant bodem en ondergrond 2016-2020

 • Aan het eind van de convenantsperiode moeten alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verpreidingsrisico’s (spoedlocaties) te zijn gesaneerd of  moeten de risico’s in ieder geval beheerst te zijn.
 • In nader te bepalen gebieden moeten minimaal de hoofdlijnen van een gebiedsgericht beheer van (ernstige) grondwaterverontreinigingen te zijn vastgesteld.

Convenant bodemontwikkelingsbeleid 2010-2015

Een belangrijke afspraak uit het bodemconvenant is dat de bevoegde overheden de locaties waar gevaar voor de volksgezondheid kan optreden, de zogenaamde humane risicolocaties, in 2015 hebben gesaneerd of tenminste de risico's hebben beheerst. Van deze locaties moesten de bevoegde overheden volgens het convenant op 31 december 2010 een overzicht hebben, deze datum is vanwege de latere opstart van het uitvoeringsprogramma opgeschoven naar juli 2012.

Het overzicht met de locaties waar sprake is van overige risico’s (ecologie en verspreiding) moest er volgens het convenant uiterlijk 31 december 2015 zijn. De convenantspartijen hebben besloten om deze datum naar voren te halen, naar juli 2013. De datum waarop bij deze locaties maatregelen zijn genomen of zijn voorzien, is niet veranderd: eind 2015. De risico’s moeten dan zijn beheerst. De werkgroep aanpak spoedlocaties ondersteunt de decentrale overheden bij het communiceren over deze beide lijsten.

Mijlpalen

Voor de aanpak van risicolocaties waren de volgende mijlpalen belangrijk:

 • 31 december 2011: De eerste Midtermreview is gereed. In deze Midtermreview staat o.a. informatie over de haalbaarheid van de doelstellingen van het convenant, en een eerste verkenning van de lijst die eind 2015 dient te worden aangeleverd
 • 1 juli 2012: de datum waarop de bevoegde overheden moeste beschikken over een definitieve overzichtslijst humane risicolocaties (inclusief maatregelen)
 • 1 juli 2013: de definitieve lijst met locaties waar sprake is van ecologische en/of verspreidingsrisico's is beschikbaar
 • 31 december 2013: tussentijdse evaluatie
 • 31 december 2015: de locaties waar sprake is van humane risico's zijn gesaneerd of de risico's zijn afdoende beheerst

Werkgroep

De werkgroep (zie samenstelling (pdf, 222 kB)) geeft uitvoering aan de doelstellingen van het convenant, en ondersteunt de decentrale overheden en overige aangesloten partijen bij het convenant. Zij ontwikkelt hiertoe binnen de werkgroep producten die door de decentrale overheden kunnen worden gebruikt. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelstellingen van het convenant ligt bij de decentrale overheden.

Onderhanden werk
De werkgroep houdt zich op dit moment bezig met de volgende zaken:

 • het inschatten van een aantal kostenaspecten rondom risicolocaties
 • het verzorgen van de landelijke lijn voor de communicatie rondom humane spoedlocaties
 • de voorbereiding op de totstandkoming van de lijst met locaties waar sprake is van ecologische en/of verspreidingsrisico’s (gereed: juli 2013)
 • het in kaart brengen van de gevolgen van de KRW voor het project

Ontwikkelde producten

 • Dataset overzicht humane risicolocaties en overige spoedlocaties
  De Stuurgroep Bodem heeft ingestemd met het voorstel van de werkgroep voor het format van het aanleveren van het overzicht van de humane risicolijsten. Elk jaar (vanaf 2011 tot 2015) wordt de voortgang in de aanpak van deze locaties bijgehouden. Vanaf juli 2013 wordt ook de voortgang van de overige risicolocaties (ecologie en verspreiding) bijgehouden.
  De bevoegde gezagen Wet bodembescherming moesten volgens het Bodemconvenant een gegevenslijst met humane spoedlocaties aanleveren. Zie het format (xls, 16 kB) en de begeleidende informatie (pdf, 42 kB).

Contact

Voor meer informatie over het project Aanpak Spoedlocaties kunt u contact opnemen met René Smolders rene.smolders@rws.nl (gemeente Breda), projectleider (telefoon 06 533 386 73) of met Wim van de Meerendonk wim.vande.meerendonk@rws.nl (Bodem+), projectsecretaris (telefoon 088 602 72 95).

Downloads