Resultaten aanpak spoedlocaties

UP-034

Convenant bodemontwikkelingsbeleid 2010-2015

Een belangrijke afspraak uit het bodemconvenant is dat de bevoegde overheden de locaties waar gevaar voor de volksgezondheid kan optreden, de zogenaamde humane risicolocaties, in 2015 hebben gesaneerd of tenminste de risico's hebben beheerst. Van deze locaties moesten de bevoegde overheden volgens het convenant op 31 december 2010 een overzicht hebben, deze datum is vanwege de latere opstart van het uitvoeringsprogramma opgeschoven naar juli 2012.

Het overzicht met de locaties waar sprake is van overige risico’s (ecologie en verspreiding) moest er volgens het convenant uiterlijk 31 december 2015 zijn. De convenantspartijen hebben besloten om deze datum naar voren te halen, naar juli 2013. De datum waarop bij deze locaties maatregelen zijn genomen of zijn voorzien, is niet veranderd: eind 2015. De risico’s moeten dan zijn beheerst. De werkgroep aanpak spoedlocaties ondersteunt de decentrale overheden bij het communiceren over deze beide lijsten.

Mijlpalen

Voor de aanpak van risicolocaties waren de volgende mijlpalen belangrijk:

 • 31 december 2011: De eerste Midtermreview is gereed. In deze Midtermreview staat o.a. informatie over de haalbaarheid van de doelstellingen van het convenant, en een eerste verkenning van de lijst die eind 2015 dient te worden aangeleverd
 • 1 juli 2012: de datum waarop de bevoegde overheden moeste beschikken over een definitieve overzichtslijst humane risicolocaties (inclusief maatregelen)
 • 1 juli 2013: de definitieve lijst met locaties waar sprake is van ecologische en/of verspreidingsrisico's is beschikbaar
 • 31 december 2013: tussentijdse evaluatie
 • 31 december 2015: de locaties waar sprake is van humane risico's zijn gesaneerd of de risico's zijn afdoende beheerst

Verricht werk
De werkgroep hield zich bezig met de volgende zaken:

 • het inschatten van een aantal kostenaspecten rondom risicolocaties
 • het verzorgen van de landelijke lijn voor de communicatie rondom humane spoedlocaties
 • de voorbereiding op de totstandkoming van de lijst met locaties waar sprake is van ecologische en/of verspreidingsrisico’s (gereed: juli 2013)
 • het in kaart brengen van de gevolgen van de KRW voor het project

Ontwikkelde producten

 • Dataset overzicht humane risicolocaties en overige spoedlocaties
  De Stuurgroep Bodem heeft ingestemd met het voorstel van de werkgroep voor het format van het aanleveren van het overzicht van de humane risicolijsten. Elk jaar (vanaf 2011 tot 2015) werd de voortgang in de aanpak van deze locaties bijgehouden. Vanaf juli 2013 wordt ook de voortgang van de overige risicolocaties (ecologie en verspreiding) bijgehouden.
  De bevoegde gezagen Wet bodembescherming moesten volgens het Bodemconvenant een gegevenslijst met humane spoedlocaties aanleveren. Zie het format (xls, 16 kB) en de begeleidende informatie (pdf, 42 kB).

Downloads