Agendering van Drinkwaterwinning

Grondwaterbelangen moeten onder de aandacht worden gebracht van de opstellers van de visie. Dat vereist het overdragen van informatie op het juiste moment en in de juiste vorm, maar ook het verkrijgen van draagvlak op het juiste moment. Zie de introductie tot het proces van agenderen van grondwaterbelangen.

Gevolgen

Verkeerde keuzes met betrekking tot ruimtelijke ordening kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het grondwater en de mogelijkheid daaruit drinkwater te bereiden. Voorbeelden zijn:

  • in of in de nabijheid van grondwaterbeschermingsgebieden worden activiteiten ontplooid die het risico met zich meebrengen dat, door incidenten, de bodem en het grondwater verontreinigd raken;
  • door het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen verontreinigt het grondwater;
  • door intensieve landbouw (nitraat, fosfaat, geneesmiddelen voor vee) raakt het grondwater verontreinigd.

Verontreiniging in een grondstof voor drinkwater ligt maatschappelijk gevoelig én er bestaat beschermende regelgeving voor. Door strenge (drinkwater)normen en hoge debieten worden traditionele gevalgerichte aanpak door onttrekking en zuivering al snel zeer kostbaar. Aanpassing van het puttenveld is een langdurig proces dat hoge kosten met zich meebrengt en ook zeer ingrijpend kan zijn op de waterhuishouding. Andersom kan het zijn dat een winning een beheersende werking heeft op een groot gebied waarin zich verontreinigingen bevinden en dat verplaatsing van de winning om die reden juist niet gewenst is. Bij iedere verandering aan een drinkwaterwinning en bijbehorende beschermingsgebieden loont het de effecten hiervan zorgvuldig en gebiedsbreed te beschouwen.

Beleidsthema’s/maatschappelijke opgaven

In een structuurvisie wordt het ruimtelijk beleid aan belangrijke beleidsthema’s en maatschappelijke opgaven gekoppeld. Voor het agenderen van een grondwaterbelang is het daarom noodzaak het grondwaterbelang daarmee in verband te brengen.

Het belang van schoon drinkwater, nu en in de toekomst, is evident.

Ruimtelijke relevantie

Dit grondwaterbelang wordt ook al via de Provinciale Omgevingsverordening behartigd. Daarin zijn beschermde gebieden aangewezen waarin ongewenst ruimtegebruik wordt tegengegaan. In de gemeentelijke structuurvisie komen deze gebieden terug. De gemeente kan in de structuurvisie kan de gemeente aangeven welke consequenties zij verbindt in haar eigen beleid ten aanzien van het ruimtegebruik in gebieden die vanuit dit grondwaterbelang bescherming behoeven.

Extra aandacht nodig voor kwaliteit drinkwater:

Bescherming van grondwater door regie op de ondergrond:

Effecten bodemenergie en grondwaterkwaliteit:

Toelichting rol drinkwaterwinning in hydrologisch systeem

Oorzaken en gevolgen van (structureel) lagere grondwaterstanden kunnen worden uitgelegd aan de hand van zogenaamde ‘gidsmodellen’. Daarin speelt het ‘hydrologisch systeem’ een belangrijke rol.