Handvatten Drinkwaterwinning

In een structuurvisie kan worden aangegeven of en hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden gestuurd door bijvoorbeeld grondwaterbelangen. Soms kan door combinatie van functies goed met grondwater rekening worden gehouden.

Algemene teksten

Gebiedsontwikkeling en locatiekeuze

In grondwaterbeschermingsgebieden is het gebruik van de bodem al aan veel restricties verbonden. Daarnaast is de structuurvisie niet het instrument om grondwaterbeschermingsgebieden aan te wijzen of de gronden daarvoor te reserveren.

Functiecombinaties

Met een structuurvisie kan gebruik dat zo min mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de grondwaterkwaliteit (bijvoorbeeld natuur en recreatie) worden gestimuleerd.

Bloemendaal

Bij nieuwbouw worden duurzame bouwtechnische maatregelen en materialen voorgeschreven. Gebiedsvreemd water wordt slechts plaatselijk ingelaten. Relatief schoon hemelwater zoveel mogelijk ter plekke vasthouden.

Bergeijk

Aangegeven is dat in uitspoelingsgevoelige infiltratiegebieden het grondgebruik zo moet worden gestuurd dat verliezen van nitraat, fosfaat en bestrijdingsmiddelen moet worden voorkomen. Er is tevens aangegeven dat binnen de grondwaterbeschermingszones regels zullen worden gesteld aan bepaalde functies/gebruiksvormen.

In beschermingszone worden functies die meer vervuilend zijn (of risico daartoe hebben) dan in de huidige situatie niet toegestaan. De visie specificeert verder de ongewenste functies.