Van data naar begrijpelijke informatie ten behoeve van omgevingsvisies en omgevingsplannen

Het maken van een omgevingsvisie vraagt om een gedegen voorbereiding, waarbij vragen beantwoord moeten worden als: wat willen we met de omgevingsvisie bereiken, wat hebben we aan bestaand beleid, functies en waarden in ons gebied, wat willen we daarvan beschermen of verbeteren, wat zijn bedreigingen voor huidige en toekomstige functies? De maatschappelijke behoeften waaraan voldaan moet worden en de maatschappelijke opgaven die moeten worden opgepakt zijn daarbij leidend.

Om een goed fundament neer te leggen voor de omgevingsvisies, moeten de wensen, kansen, bedreigingen vanuit verschillende domeinen en partijen boven tafel komen en in tijd en ruimte worden afgestemd. Dit geeft inzicht in welke zaken je moet gaan regelen in de omgevingsvisie.

Een van de manieren die kan helpen dit inzicht te verkrijgen is visualisatie van de informatie uit de verschillende domeinen. De gerichte kennisvraag vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond die daarbij gesteld wordt luidt: “Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en –plan?”

Het gaat bij deze kennisvraag niet zozeer om het zetten van data op een kaart door de deskundige op een bepaald beleidsterrein (aanbodgestuurd), maar juist om het achterhalen wat de vraag nu precies is tijdens het tot stand komen van de omgevingsvisie en wat wordt beoogd met het eindproduct (vraaggestuurd). Deze vraag zal verschillen en ook de vraagsteller zal verschillen in de verschillende fases bij het tot stand komen van een omgevingsvisie of -plan.

Projectinformatie

Uitvoering: Deltares

Projectleider: Linda Maring

Linda.Maring@deltares.nl, 06-20826140

Begeleiding : Jan Klein Kranenburg (RWS (Rijkswaterstaat)) & Jos van Wersch (UP)

jan.kleinkranenburg@rws.nl 06-46372869 & jos.van.wersch@rws.nl 06-11397406

Bijdrage vanuit bodemconvenant: €50.000,-