Prijsvraag

Prijsvraag kennis- en innovatieontwikkeling

Voor onderwerpen waar nog geen concrete vragen voor waren te formuleren werd in 2017 weer een prijsvraag uitgeschreven. Deze prijsvraag richtte zich o.a. op andere thema’s uit de Kennisagenda Bodem en Ondergrond dan degene die zijn behandeld in de procedures ‘gerichte kennisvragen’ en ‘concurrentiegerichte dialoog’.

Daarnaast werden thema’s behandeld met grote maatschappelijke relevantie. De thema’s die werden behandeld zijn:
1.       Bodem en leefbaarheid landelijk gebied en natuur
2.       Bodem en mobiliteit en transport (o.a. ondergrondse infrastructuur, kabels en leidingen, ondergronds bouwen)
3.       Bodem en klimaatverandering, mitigatie en adaptatie
4.       Bodem en energievoorziening

Deze prijsvraag is te raadplegen via TenderNed. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Er zijn 8 projectvoorstellen ingediend, waarvan de jury (Werkgroep Verdeling Kennisbudget) er 4 heeft kunnen honoreren. Bekijk hieronder de samenvattingen per project:

Hogere dichtheid van bodemenergie

Project UnderGo

Soil4U

CommonGrounds COB

Prijsvraag Innovatieve vormen van kennisdoorwerking Bodem en Ondergrond

Kennisdoorwerking wordt nog vaak gezien als een sluitpost en als eenrichtingsverkeer tussen kennisontwikkelaars en kennisgebruikers. Het effectief faciliteren van kennisdoorwerking kan niet altijd worden bereikt met een symposium, website of een workshop. Het is niet vanzelfsprekend dat ontwikkelde kennis ook effectief wordt toegepast in de praktijk. Veel van de huidige oplossingen, zoals websites en nieuwsbrieven, leiden onvoldoende tot het gewenste effect.

Praktijk en onderzoek hebben vaak een verschillende visie op kennis en verschillende belangen.

Een andere belemmerende factor voor kennisdoorwerking is vertaling: mensen uit verschillende disciplines en organisaties hebben een verschillende 'taal' en 'cultuur'. Dit kan leiden tot onbegrip en verminderde motivatie voor het toepassen van kennis uit andere disciplines, wat het effectief delen van kennis in de weg staat.

Er is al veel kennis over bodem en bodemmaatregelen beschikbaar en er wordt veel nieuwe (wetenschappelijke) kennis ontwikkeld, maar hier wordt bij tijd en wijle te weinig mee gedaan. Met deze prijsvraag werd specifiek gezocht naar innovatieve methodes voor het faciliteren van kennisdoorwerking bij overheden en initiatiefnemers binnen het thema bodem en ondergrond.
Deze prijsvraag is te raadplegen via TenderNed.

De inschrijving is inmiddels gesloten. Er zijn 5 voorstellen ingediend, waarvan de jury (Werkgroep verdeling Kennisbudget) er geen heeft kunnen honoreren.