Common Ground voor ondergrondse infra

Resultaatgerichte marsroute naar een breed gedragen strategie voor de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur

Opgave

Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave en de verdere verstedelijking. Al deze ontwikkelingen hebben een enorme impact op de ondergrondse netwerkinfrastructuur. Daarnaast zijn veel gasnetten en drinkwaternetten aan vervanging toe. Nieuwe ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur moet worden ingepast in een veelal complexe omgeving. Tegelijkertijd is geconstateerd dat er nog veel is op te lossen in de huidige praktijk van beheer van kabels en leidingen. Denk aan het grote aantal graafschades, het gebrek aan ruimte in de ondergrond, de vele loze leidingen, het gebrek aan een integrale aanpak en regie. De aard van ondergrondse infraprojecten is vaak complex en vereist een buitengewone mate van structuur, samenwerking en governance.

Projectdoel / oplossing

Tot nu toe worden de opgaves voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen vooral vanuit de technische invalshoek benaderd. Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van governancemodellen die gericht zijn op het bereiken van de hoogst mogelijk maatschappelijke baten. Hiervoor is meer samenwerking en input nodig van overheden, nutsbedrijven, wetenschap/onderwijs, en private partijen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.
Resultaat In de eerste fase (2018- 2019) wil het COB toewerken naar een integrale analyse van de toekomstige ontwikkelopgave, de belangen, de kennisvragen, de gebruikte instrumenten en de (bewezen effectieve) oplossingen van alle bij de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur betrokken partijen. Dit resultaat is de basis voor een concreet kennisprogramma voor de korte, middellange en lange termijn, dat als vervolgfase vanaf medio 2019 ontwikkeld wordt met het oog op de reeds geformuleerde gezamenlijke ambitie: ‘een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur op basis van gedeelde belangen van alle betrokken partijen’.


Samenwerking

Voorafgaand aan de inschrijving hebben onderstaande partijen toegezegd om deel te nemen aan de integrale analyse. Inmiddels hebben meer partijen interesse getoond en toegezegd deel te nemen. Uiteraard worden ook zij betrokken.
Hogeschool/Universiteit: Saxion hogeschool, (Geert Roovers) Hogeschool Utrecht (Ursula Backhausen), TU Delft (Wout Broere), Stichting Pipiner (Cindy Dirkx/ Dick de Bijl) Marktpartijen: Tauw BV (Thijs Wessels), Tebodin (Hildo van der Heden), Volker Wessels telecom (Theo Ellenbroek), Heijmans (René Frinks), DNV-GL (Wim Boone), MH Poly (Dennis Hut), Antea group (Mark Deuring) Siers Infraconsult (Harry Moek) Netbeheerders: Liander ( Ben Lambregts) Eneixis (Jos Lemmens). Overheden: Gemeente Den Haag (Hans
Meijer), Alphen aan den Rijn (Hugo Hoenders), Rotterdam (Henk van der Maas, Wil Kovacs) Opdrachtgevers overig: ProRail (David Elbers), Havenbedrijf (Sjaak Verburg)

Projectinformatie

Indiener: COB
Looptijd: 1 jaar
Budget: € 140.000,00
Multipliergroep: 2 (50% financiering)
Contactpersoon: Edith Boonsma, 06-46221007 of edith.boonsma@cob.nl
www.cob.nl/commonground

Begeleiding: dhr Henk van den Berg via tel. 06-13248026 of Henk.vandenBerg@VNG.NL