Afwegingskader gebiedsgericht grondwaterbeheer Gelderland

Praktijkvoorbeeld

Op landelijke schaal vindt momenteel een ommekeer plaats in de denkwijze hoe grootschalige grondwaterverontreinigingen moeten worden aangepakt. Deze nieuwe aanpak wordt aangeduid als 'gebiedsgericht grondwaterbeheer'. Provincie Gelderland heeft een afwegingskader grondwater ontwikkeld om deze aanpak uit te voeren.

Binnen de provincie Gelderland zijn nu diverse overheden bevoegd gezag voor het grondwater. Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor de Grondwaterwet. Voor de Wet bodembescherming zijn dit de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland. Deze bevoegde gezagen verwachten dat gebiedsgericht grondwaterbeheer bijdraagt aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen ten aanzien van klimaat, grondwaterkwaliteit en bodemsanering. Het afwegingskader stelt hun in staat de initiatiefnemers van gebiedsgericht beheer te faciliteren bij het voorbereiden en uitvoeren van deze doelstellingen Daarnaast maakt een vooraf vastgesteld integraal kader het mogelijk de beoordeling van de plannen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer integraal te late plaatsvinden. Dit kader wordt gebruikt bij de afgifte van vergunningen op grond van de Wet bodembescherming en de Grondwaterwet (binnenkort Waterwet).

In september wordt het eindconcept voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten en in dezelfde herfst voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders van Arnhem en Nijmegen voor de definitieve vaststelling.

Contact
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Arjan de Visser (a.de.visser@prv.gelderland.nl) van de provincie Gelderland.

Downloads