Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer Tilburg

De gemeente Tilburg ervaart dat de in het stedelijk gebied aanwezige grondwaterverontreiniging negatief doorwerkt in stedelijke vernieuwing, benutting van maaiveld en ondergrond, (grond)waterbeheer, klimaat- en energiedoelstellingen en doelmatige uitvoering van overheidstaken (vergunningverlening en handhaving). Op den duur verwacht de gemeente
dat de middelen voor bodem- en grondwatersanering van overheidswege zullen afnemen en dat de in Europees verband afgesproken doelstellingen (met name de Grondwaterrichtlijn) zwaarder zullen gaan wegen. Meer te doen voor minder geld, dat vraagt om verantwoorde maar (kosten)effectieve oplossingen.

Voor de zoektocht naar een oplossing voor de grondproblematiek in Tilburg, heeft de gemeente in 2008 als proefproject gediend voor de LBOW Commissie Grondwater. Deze commissie is ingesteld om voorstellen te doen voor innovatieve oplossingen voor grondwaterbeheer als onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingsopgaven.

Met het waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant werkt Tilburg binnen dit proefproject al geruime tijd aan een oplossing voor deze
problematiek. Dit volgens de richting die ook het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties aangeeft.

Voor provincie en waterschap is het interessant te weten of vergelijkbare opgaven elders in Noord-Brabant voorkomen en of de Tilburgse aanpak ook voor andere gebieden bruikbaar is. Om die reden is bij de start van het proefproject afgesproken, dat de gemeente Tilburg de ervaringen met deze benadering in een breder verband onder de aandacht brengt. Dit gebeurt onder andere door middel van deze handreiking, gebaseerd op de ervaringen in Tilburg.