Resultaten Kennis- en Innovatieontwikkeling

Beeldmerk UP Bodem & OndergrondHet Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond doet gedurende de convenantsperiode investeringen in de drie pijlers van de kennisinfrastructuur: Kennisagendering, Kennis- en innovatieontwikkeling en Kennisdoorwerking. In dit kader zijn er al veel projecten gestart en afgerond.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de projecten die al gestart zijn en/of afgerond. Per project wordt u doorverwezen naar de projectpagina’s die een uitgebreidere beschrijving en de resultaten per project bevatten.

Bodem-kwaliteitszorg

Titel project Toelichting
Voorkom Actie Tankslag Het project onderzoekt in welke mate biobrandstoffen leiden tot corrosie van opslagtanks en ontwikkelt een daarop afgestemd keuringsregime.
Kwaliteit aanleg kabels en leidingen met sleufloze technieken In het project uitvoeren ontwikkelen de deelnemende partijen instrumenten voor bedrijven en bevoegde instanties om de faalkosten bij de aanleg van kabels en leidingen met sleufloze technieken te verkleinen.
Bodemonderzoek van de toekomst Het project heeft tot doel om voor de nieuwe opgaven onderzoeksstrategieën te ontwikkelen, die op een efficiënte manier een valide inzicht in de relevante bodemparameters opleveren.
BIDON - een schat aan informatie bij overheid en netbeheerders Het project omvat de realisatie en het beheer van een gemeenschappelijke voorziening doordat de overheid en de netbeheerders hun bodemkwaliteitsgegevens delen.
Verbreding Toepasbaarheid Duurzaam Stortbeheer (vtDS) Doel is om experimenteerruimte te creëren voor de doorontwikkeling en het testen van een aantal brongerichte maatregelen en voorzieningen op bestaande stortplaatsen. Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een substantiële vermindering van het emissiepotentieel naar bodem en (grond)water en daarmee ook een beperking van de noodzaak van nazorg kan worden bereikt.
Hoe kan het gebruik van Brownfields worden gestimuleerd? Studie over het ontsuiten van bestaand insturmentarium voor stimulering van het gebruik van Brownfields, bijvoorbeeld vanuit omgevingsvisies. Deze studie is bedoeld voor brede doelgroepen een een breed scala aan actoren.
Hoe kunnen we de bodemkwaliteit in beeld houden in de Omgevingswet? Via stakeholder-analyse een inventarisatie en aanpak bedenken voor het omgaan met meerdere bodemkwaliteiten: fysisch, chemisch en biologisch.
Hoe komen we tot afbouw van IBC-locaties in het nieuwe bodembeleid? Typologie-studie naar soorten IBC-locaties, in overleg met stakeholders, handelingsperspectief bieden (wat is er nodig?)
Nieuwe bedreigingen: welke stoffen zijn een bedreiging voor het bodem- en watersysteem en verdienen aandacht? Inventarisatie-studie naar een handelingskader voor overheden voor m.n. PFAS-stoffen. Planning en product is in afstemming met IenW trajecten en ‘concurrentiegerichte dialoog’.
Nieuwe bedreigingen bodem en ondergrond Welke risico’s brengen de nieuwe bedreigingen met zich mee, wat is het handelingskader, welke gegevens hebben we nodig?
Naar boven

Klimaat (adaptatie)

Titel project Toelichting
Modelling Down Under - ‘Serious simulations’ van de klimaatadaptieve stad Doel van het project is het vergroten van de watersysteemkennis van het stedelijke gebied – zowel boven- als ondergronds – om een integrale benadering van wateroverlast mogelijk te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van modelinstrument 3Di, dat mogelijkheden biedt voor het verankeren van onder meer de technische kennis.
Behoud en betere benutting van het natuurlijk kapitaal van de stedelijke ondergrond met actief grondwaterpeilbeheer. Dit project is gericht op het behouden en beter benutten van het natuurlijk kapitaal van de stedelijke ondergrond, in relatie tot klimaatverandering en de stedelijke wateropgave. Meer specifiek gaat het daarbij om de draagkracht en het waterbufferend vermogen van de bodem in relatie tot de grondwaterstand.
Hoe kun je in de praktijk adaptieve maatregelen afwegen en aansprekend maken, focus op landelijk gebied? Dit project biedt een eenvoudige routeplanner waarmee voorbeeldprojecten gecategoriseerd worden en toegang geboden wordt tot een digitaal voorbeeldenboek via de volgende invalshoeken: acht landschapstypes, vier opgaven (lokale en regionale droogte, lokale en regionale wateroverlast), en drie landgebruiksvormen (landbouw, veeteelt, natuur).
Welke handelingsperspectieven zijn te ontwikkelen en bruikbaar voor omgaan met bodemdaling in stedelijk en landelijk gebied? Financiën: huidige en toekomstige financiële instrumenten en modellen inventariseren met stakeholders
Governance: Via een ontwerpende aanpak worden de these besproken dat het bij complexe vraagstukken enerzijds gaat om het creëren van draagvlak onder betrokken actoren en anderzijds om de creativiteit en oplossend vermogen van deze actoren te benutten. Hoe dit bepaald wordt is onderwerp van de studie.
Technieken: Inventarisatiestudie naar de vraag wat zijn de handelingsperspectieven voor alternatieve gewassen (natte teelten), kijkend naar fysieke eigenschappen en economische mogelijkheden (de productieketen)?
Bodem en Ondergrond, het DNA van de stad en omgeving

Dit project gaat rondom klimaatadaptatie en -mitigatie samen met betrokkenen van zes pilots inzicht geven in benodigde data, hoe deze te ontsluiten en hoe te vertalen en toe te passen in de praktijk.

Naar boven

Klimaat (mitigatie)

Titel project Toelichting
WKO-Plus: duurzame energie en sanering Het project richt zich op de mogelijkheden om duurzame energie-toepassingen en grondwaterkwaliteitsverbetering met elkaar te combineren. Binnen het toegepaste concept waarmee dit maatschappelijk doel wordt bereikt, staan WKO-systemen centraal die een sanerende werking hebben.
Hogere dichtheid van bodemenergie-systemen voor meer CO2 besparing In dit onderzoek wordt uitgezocht binnen welke randvoorwaarden en kaders het gebruik van de bodem met bodemenergiesystemen kan worden geïntensiveerd.
Hoe kun je de juiste afweging maken als publieke partij aangaande geothermie (governance, financiën, techniek (temperatuur))? Opdracht uitgevoerd, inventarisatie-studie beschikbaar.
Naar boven

Landelijk gebied

Titel project Toelichting
SOIL4U Drie particuliere landgoederen in Nederland gaan op een innovatieve manier de uitdaging aan samen met boeren, ondernemers en consumenten. Om te laten zien dat een transitie naar natuurinclusieve landbouw mogelijk is, met inbegrip van alle partners.
Ver-Rijkende Landbouw

Het Programma Ver-rijkende Landbouw is het startpunt om een nieuw/aangepast landbouwsysteem te introduceren. Een systeem dat ten opzichte van het huidige systeem een positief effect heeft op bodemgebruik en in verlengde daarvan op de bodemkwaliteit.

Naar boven

Mobiliteit en transport

Titel project Toelichting
Common Grounds voor ondergrondse infra Tot nu toe worden de opgaves voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen vooral vanuit de technische invalshoek benaderd. Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van governancemodellen die gericht zijn op het bereiken van de hoogst mogelijk maatschappelijke baten.
Naar boven

Omgevingswet

Titel project Toelichting
Van data naar begrijpelijke informatie voor omgevingsvisies en omgevingsplannen Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en -plan?
Project UnderGo Project UnderGo is een initiatief van, en wordt uitgevoerd door Young professionals. Project UnderGo (PUG) ontwikkelt een innovatieve Go and Learn methode, waarmee organisaties, afdelingen, teams en individuen in een leermodus komen die voor hen vóórbij de scheidslijn tussen theorie-en-praktijk brengt.
Regioprojecten 2017 en 2018 In deze vorm is het voor overheden mogelijk om ondersteuning te krijgen om het proces richting de Omgevingswet en de plek van bodem en ondergrond daarin vorm te geven. Doel van deze bijdrageregeling is dat er wordt gewerkt aan de doelstellingen en kerninstrumenten van de Omgevingswet die over het belang van bodem, grondwater en ondergrond gaan. Bijvoorbeeld: 3 overheden (gemeente, waterschap, provincie) werken aan het integreren van bodem-, grondwater- en ondergrondaspecten en belangen in een omgevingsvisie.
Doen, leren, opschalen: Ondergrond en Omgevingswet

Wat zijn de opgaven voor de decentrale overheden? Wat hebben decentrale overheden nodig om deze opgave te kunnen realiseren en welke informatie en tools zijn al beschikbaar? Op welke manier zouden deze inzichten aansprekend en praktische toepasbaar kunnen worden gemaakt voor de decentrale overheden?

Naar boven